Nova tarifa 3.0TD

30TDhoraris

El proper 1 de juny entrarà en vigor una nova estructura tarifària. És un canvi, regulat per la Circular 3/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competència (CNMC), al qual totes les comercialitzadores, així com tot el sistema elèctric, ens hem d’adaptar. Un dels principals canvis és la creació de la tarifa 3.0TD que subtituirà l’actual 3.0A.

Tots els contractes de més de 15kW en baixa tensió passaran automàticament a la tarifa 3.0TD, que tindrà sis períodes horaris amb sis preus d’energia diferents, així com sis períodes per a la potència contractada, també amb sis preus diferents. La CNMC ha establert uns nous preus per als peatges de transport i distribució, i el Ministeri uns nous preu per als càrrecs per cobrir els costos del sistema que depenen de la política energètica.

Sis períodes horaris d’energia

Tots els contractes de més de 15kW en baixa tensió tindran com a opció la tarifa 3.0TD amb factura en paper o la tarifa 3.0TD amb factura electrònica. Aquestes tarifes tindran sis períodes horaris amb sis preus d’energia diferents, que variaran en funció del mes i del tipus de dia. Això significa que segons el mes i el moment del dia en què s’utilitzi l’energia es pagarà a un preu o a un altre. Això farà que uns mesos la factura sigui més cara que en d’altres. Al revers d’aquest full trobaràs més informació de com queden repartits els períodes al llarg de l’any. Deixa’l a un lloc visible per a consultar com van variant els períodes en un any.

P1-P2-P3-P4-P5: aquets períodes aniran canviant al llarg de l’any segons el mes de la factura. El P1 tindrà el preu més car i el P6 el més barat. Per exemple al Gener a la factura hi trobarem el P1, el P2 i el P6; però al maig hi trobarem el P4, el P5 i el P6.

P6: aquest període el trobarem a totes les factures. És el més econòmic de tots. Els horaris d’aquest període son de 00h a 08h als laborables o festius no estatals, i tot el dia als caps de setmana o festius estatals.

Sis períodes horaris per a la potència

Referent a la part de la potència, el que s’anomena el terme fix, existirà la possibilitat de contractar-ne sis de diferents segons els períodes, sempre que la potència contractada a un període sigui igual o superior a la del període anterior, el que s’anomena criteri de potència creixent (per exemple, la del període P4 haurà de ser igual o superior a la del P3). Com a mínim una de les potències ha de ser superior a 15kW.

El P1 tindrà el preu més car i el P6 el més barat. La CNMC i el Ministeri fixen uns preus anuals per a la potència. Es pagarà la part proporcional cada mes, existeixi o no aquell període en aquell mes.

Per a realitzar l’adaptació a les noves potència es seguirà les directrius de la Circular 3/2020. Al nou període de potència P1 se li atorgarà l’actual potència contractada en P1; als nous P2, P3, P4 i P5 se’ls atorgarà l’actual P2; i al nou període P6 l’actual P3.

Nou sistema de penalització per excés de potència

Es crea un nou sistema que elimina la bonificació per als usos de potència inferiors al 85% de la potència contractada. També s’estableix un nou sistema de penalització, diferent del que hi havia fins ara, si s’accedeix la potència contractada. Aquesta penalització s’aplicarà de forma diferent en els contractes de fins a 50kW i en els contractes de més de 50kW.

Elèctrica Vaquer Energia farà un estudi, cas per cas, de tots els seus clients, per comunicar-los, si fos el cas, quina seria la variació encertada a realitzar en el terme de potència per evitar aquestes penalitzacions.

Pel què fa a l’energia reactiva inductiva es continuarà penalitzant de la mateixa forma que es realitzava anteriorment.

Que ha de fer el client?

Nosaltres ens encarregarem de tot per a què l’1 de juny entrin el vigor les noves tarifes, establint la potència contractada actual per als sis períodes reglamentaris. Si el client vol realitzar algun canvi en les potències contractades tindrà un any per a sol·licitar el canvi sense haver de pagar els costos regulats per a aquest tràmit (si es vol apujar la potència es cobraran els costos establerts segons la situació).

Tal com hem comentat farem un anàlisi individualitzat per a cada client. Si creiem que us seria beneficiós fer algun canvi en les potències contractades us ho notificarem.

Perquè aquest canvi i com puc estalviar?

La CNMC vol incentivar la demanda d’energia a les hores de menys demanda i millorar l’eficiència en l’ús de la xarxa de transport i distribució. També té la voluntat de fomentar l’electrificació en climatització i mobilitat.

Per a estalviar a la factura d’electricitat s’haurà de revisar els moments en què s’utilitza l’energia, i intentar utilitzar-la, a ser possible, en els períodes en què serà més econòmica. En empreses de serveis o producció aquests canvi pot resultar complicat, però conèixer bé les condicions de la nova tarifa us pot ajudar a optimitzar recursos i costos. Una altra forma d’estalviar és passar-se a la factura electrònica, estalviar paper i millorar així la nostra petjada ecològica.